Regulamin 2012

 

 

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN KRAKÓW ART EXPO 2012

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne II      edycji Kraków Art Expo, zwanym dalej EXPO,      ustanowione przez Firma „Ziyada” Ziyad Raoof, ul.Jodłowa 13, 30-251      Kraków, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Termin targów: 1 – 3 maja 2012

– montaż ekspozycji – 30 kwietnia 2012: w godzinach  14.00 – 22.00, 1 maja 2012 w         godzinach: 7.00 – 10.30

– demontaż ekspozycji – 3 maja 2012: w godzinach 18.00 – 22.00

 1. Godziny otwarcia EXPO dla Odwiedzających:

1 maja (wtorek) – 11.00 – 18.00,

2 maja (środa) – 10.00 – 18.00,

3 maja (czwartek) – 10.00 – 18.00

 1. Miejsce EXPO:
  Krakowskie Centrum Konferencyjne, Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68,      32-085 Tomaszowice.
 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Formularza      zgłoszeniowego, będącego umową pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.
 3. W dniu 30 kwietnia 2012 po godz. 22.00 oraz w dniach      1-2 maja 2012 po godz. 19.00 oraz w dniu 3 maja 2012 po godz. 22.00      obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób w obiektach będących      terenem wystawinniczym EXPO. Każdy pobyt na stoisku po tych godzinach      wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Organizatorem.

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

 

 1. Organizator zapewnia:

– promocję Expo

– nagłośnienie i oświetlenie terenu Expo

– ochronę terenu Expo

– utrzymanie czystości na terenie Expo

2.    Wszelkie usługi dodatkowe niewyszczególnione w Formularzu zgłoszeniowym,                dostępne odpłatnie na podstawie pisemnego zamówienia Wystawcy, według          indywidualnej wyceny.

3. Koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej obejmuje:

– gniazdko 220V

– 2 krzesła

– stół

– ścianki wystawiennicze

– dwa punkty świetlne

– tabliczka z nazwą wystawcy

– wpis do folderu i informacja na stronie www.krakowartexpo.pl w zakładce        WYSTAWCY  (logo i nazwa firmy, lokalizacja boksu wystawienniczego)

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa Wystawcy następuje, w formie      czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego Formularza zgłoszeniowego,      należy wysyłać skanem na adres mailowy : expo@dwor.pl      lub faksem na numer: + 4812 614 08 08.
 2. Regulamin wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy      przesłać do biura Expo nie później niż do dnia 15 kwietnia 2012r.      włącznie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Expo jest uiszczenie przez      Wystawcę należnej kwoty w wysokości 100% wartości brutto zlecenia, będącej      sumą pozycji A+B+C. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty      pisemnego potwierdzenia przez biuro Expo otrzymania i zaakceptowania      wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
 4. Wystawca wyraża zgodę na udostępnienie i      przetwarzanie jego danych na rzecz promocji i organizacji Expo.
 5. Organizator Expo może odmówić akceptacji Formularza      zgłoszeniowego bez podania przyczyny.
 6. Wystawca nie jest uprawniony do żądania zwrotu      wpłaconej kwoty  – akceptacja      Formularza zgłoszeniowego oznacza poniesienie kosztów przez Organizatora i      jego prawo do otrzymania zapłaty za zamówienie.
 7. Wystawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w      Formularzu zgłoszeniowym  oraz Regulaminie,      nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Expo.
 8. Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi      współwystawców, które dodatkowo będą występować na jego stanowisku. W      przypadku niedokonania zgłoszenia współwystawcy nie będą przysługiwały      żadne świadczenia ze strony Organizatora.
 9. Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w      przypadku:

– udziału Wystawcy jedynie w części czasu trwania Expo,

– rezygnacji przez Wystawcę z części świadczeń zapewnianych przez Organizatora.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 

 1. Wyznaczenia przestrzeni wystawienniczo-handlowej      dokonuje Organizator i przedstawia opis udostępnionej przestrzeni.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wybranego      stoiska ze względów organizacyjnych. Organizator ma obowiązek poinformować      Wystawcę o wszelkich zmianach pisemnie, faksem lub mailowo.
 3. Wystawca ma obowiązek zachować wynajętą przestrzeń i      jej otoczenie w stanie nienaruszonym wraz z zachowaniem obowiązujących      przepisów, w szczególności BHP i P.POŻ.
 4. Nie objęcie stoiska jest równoznaczne z rezygnacją z      udziału w Expo, lecz nie uprawnia Wystawcy do żądania zwrotu płatności za      udział w Expo.
 5. Wystawca lub osoba do tego wyznaczona przez Wystawcę,      jest zobowiązany do przebywania na przestrzeni przez siebie wynajętej      przez cały czas trwania Kraków Art Expo 2012.
 6. W czasie trwania Expo, bez zgody Organizatora,      demontaż stoiska, wywożenie wyposażenia i eksponatów – jest zabronione.

 

 1. Przedmioty pozostawione przez Wystawcę na stoisku po      upływie okresu demontażu zostaną usunięte na koszt Wystawcy.
 2. Za kontakty z Wystawcami i Odwiedzającymi      odpowiadają:

 

Agnieszka Karus              e-mail: expo@dwor.pl  tel: + 48 500 850 206

Jagienka Adamkowska  e-mail: expo@dwor.pl   tel: + 48 12 614 08 30

 

REZYGNACJE:

 

 1. Wystawca zobowiązany jest do poinformowania      Organizatora o rezygnacji z udziału
 2. w Expo: pisemnie, mailem lub faksem.
 3. Dokonane wpłaty za udział w Expo nie podlegają      zwrotowi.

 

OCHRONA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 

 1. Teren Expo w okresie 30 kwietnia 2012 – 3 maja 2012,      jest chroniony przez odpowiednie służby zabezpieczające.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne      elementy i eksponaty Wystawcy.
 3. Organizator zaleca wystawcom we własnym zakresie      ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności      cywilnej na czas trwania Expo.
 4. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie trawania      Expo, jak i w okresach montażu i demontażu ekzpozycji, do zabezpieczenia      na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi      szkodami lub ubytkami.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,      kradzieże i szkody mienia Wystawców.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody,      straty i opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej oraz niezależną od      Organizatora przerwą
 7. w dostawie prądu, które uniemożliwią organizację Expo      w czasie i miejscu ustalonym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany      terminu lub/i miejsca Expo  oraz      całkowitego odwołania Expo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego      niezależnych. Organizator poinformuje Wystawcę o wszystkich zmianach      planowanego miejsca i czasu Expo.
 8. O wystąpieniu szkody Wystawca jest zobowiązany      powiadomić Organizatora niezwłocznie
  po jej wystąpieniu, drogą pisemną.
 9. Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać      w czasie trwania Expo.
 10. Po zakończeniu Expo reklamacje nie będa uwzględniane      i rozpatrywane.
 11. Parkowanie samochodów osobowych i ciężarowych      Wystawców na terenie Expo dozwolone jest wyłącznie w godzinach montażu i      demontażu oraz miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora.
 12. Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z      nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, ponosi Wystawca.

 

 

………………………………………..                                                              ……………………………………………

Data                                                                                                                                 Podpis Wystawcy

 

Reklamy
 1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: